Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (fi)

Friday, 18 December 2020

COSSin jäsenilleen järjestämässä webinaarissa keskusteltiin yhdistyksen toiminnan fokusoinnista ja tulevaisuudesta

 • COSS.fi
 • 06:47, Friday, 18 December 2020

COSS järjesti 14.12.2020 yhdistyksen jäsenille suunnatun webinaarin, jossa avattiin COSSin tuottaman jäsenkyselyn tuloksia ja havaintoja sekä keskusteltiin yhdistyksen toiminnan fokusoinnista ja painopistealueista tulevaisuudessa.

Toiminnanjohtaja Timo Väliharju taustoitti webinaarin alussa syitä jäsenkyselyyn, jonka kautta COSS kartoitti nykyisten jäsentensä ajatuksia ja kommentteja mahdolliseen yhdistyksen toiminnan muutokseen tulevaisuudessa geneerisestä avoimuudesta (mm. avoin lähdekoodi, avoin data, avoimet rajapinnat, avoimet standardit, avoin innovaatio) fokusoituun toimintamalliin, avoimeen lähdekoodiin. Toiminnan fokusoinnin lisäksi taustalla on myös ehdotus, että tulevaisuudessa COSS vaihtaisi takaisin yhdistyksen nimen kuvaavan osan eli “Suomen avoimen lähdekoodin keskus”, jollainen se oli alunperin yhdistystä perustettaessa. Osana nimenmuutosta tultaisiin kirkastamaan yhdistyksen toiminnallista ja viestinnällistä fokusta sekä COSSin roolia ja positioitumista muihin avoimuuden toimijoihin. Ehdotuksen taustalla on eurooppalaisen trendin muutos, jossa pitkällä juoksulla Euroopassa keskitytään avoimeen lähdekoodiin (mm. Euroopan komission uusi open source -strategia, digitaalinen suvereniteetti). Muun muassa automaatio, päätöksenteko, algoritmit, tietosuoja tuovat myös koodin avoimuuden tärkeyttä esiin eri tavalla kuin aikaisemmin. Kyse ei ole vain kehittämisestä vaan liiketoiminnan ja demokratian suojaamisesta. Lisäksi COSS mielletään jo ensisijaisesti avoimen koodin puolestapuhujana.

Tuotetun jäsenkyselyn kautta COSS halusi myös samalla päivittää jäsentuntemusta päätösten ja tulevan linjan tueksi, jotta ne palvelevat jäsenten tarpeita jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden tämän päivän trendit. COSSin jäsenorganisaatioista kyselyyn vastasi 21 sekä yhdistyksen kannatusjäsenistä 20 henkilöä.

Tutustu tarkemmin webinaarin esitysmateriaaliin ja jäsenkyselyn tuloksiin >>

Yhteenvetona voitiin kyselyn tulosten perusteella todeta, että suurin osa kyselyyn vastanneista jäsenistä kokee, että avointen teknologioiden merkitys jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa mm. EU-linjausten kautta sekä julkisen sektorin periaatteina ja samassa kysyntä yrityksiltä kasvaa. Useat jäsenyritykset jatkavat tulevaisuudessakin keskittymistä avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitykseen. Unohtamatta kuitenkaan avointen standardien noudattamista, avointa dataa sekä avoimia rajapintoja, jotka ovat edellytyksiä monille projekteille. Eniten jäsenet arvostavat osana yhdistyksen jäsenetuja erilaisia konferensseja/ webinaareja, verkosto- ja sidosryhmätyötä, mahdollisia yhteishankkeita, koulutusta ja konsultaatiota sekä vaikuttamistyötä erityisesti poliitikkojen suuntaan.

Suurin osa kyselyyn vastanneista jäsenistä kokee, että COSSin yhdistyksenä tulisi tulevaisuudessa toiminnassaan pääsääntöisesti keskittyä avoimeen lähdekoodiin. Pitäen toki koodin lisäksi toiminnan taustalla esillä myös avoimen datan, avointen rajapintojen ja avoimien standardien merkityksen. COSSin yhdistyksenä toivotaan profiloituvan riippumattomana vaikuttajana ja verkottajana, kansallisena avoimen lähdekoodin keskuksena, jolla on hyvät verkostot ja kontaktit myös kansainvälisellä tasolla. COSSin tulisi toimia suunnannäyttäjänä ja koota niin kehittäjät, yritykset kuin julkinen sektori yhteen.

Webinaarin yhteydessä käydyssä keskustelussa jäsenten kanssa esille nousi, että ottaen huomioon resurssien rajallisuuden yhdistyksen toiminnan fokusointi on hyvä asia sekä lisäksi eri yhdistysten välisiä voimia tulisi yhdistää ja yhteistyötä tulisi lisätä tulevaisuudessa esimerkiksi työryhmätoiminnan avulla. Haasteelliseksi koettiin mahdollisen uuden yhdistyksen ydinviestin ja strategian jäsentäminen ja sen viestintä sekä markkinointi selkeästi jäsenille ja eri sidosryhmille. Mikäli yhdistyksen nimi päädyttäisiin muuttamaan, uuden nimen ei tulisi rajata liikaa toimintaa tulevaisuudessa, jotta yhdistyksen kiinnostavuus voidaan säilyttää.

Asiaa tullaan vielä käsittelemään yhdessä COSSin hallituksen ja ohjausryhmän kanssa. Mikäli siirtyminen avoimen lähdekoodin fokukseen (unohtamatta muita) valitaan malliksi niin COSS kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen jäsenkokouksen, määrittelee uuden fokuksen ja päättää uudesta yhdistyksen nimestä.

Lisätietoja antaa:

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja
timo.valiharju@coss.fi
+358 50 330 3339

 

 

Wednesday, 28 October 2020

Euroopan komissio julkaisi uuden avoimen lähdekoodin strategiansa vuosille 2020-2023

 • COSS.fi
 • 06:47, Wednesday, 28 October 2020

Euroopan komissiossa toivotaan avoimen lähdekoodin käytön kehittyvän myös jäsenvaltioissa.

Euroopan komissio julkisti viime viikolla 21.10.2020 uuden avoimen lähdekoodin strategiansa tuleville vuosille (Open Source Software Strategy for 2020-2023). Komissio suhtautuu uudessa strategiassaan rohkeasti avoimeen lähdekoodiin. Komissio kannustaa strategiassaan hyödyntämään avoimen lähdekoodin kehitysperiaatteita ja käytäntöjä sekä korostaa avoimen lähdekoodin mahdollisuuksia niin muutoksessa, innovaatiotoiminnassa kuin myös yhteistyössä. Komission strategiassa tehdyt sitoumukset osoittavat selkeästi, että avoimen lähdekoodin ajattelu on kypsynyt kustannussäästöjä pidemmälle. Nykyään se nähdäänkin strategisena katalysaattorina myös kilpailukykyyn ja digitaaliseen suvereniteettiin. 

Euroopan komission julkaisu sisältää useita keskeisiä periaatteita ja toimia, joihin jäsenvaltioissa tulisi keskittyä kuten esimerkiksi:

 • Avoimen lähdekoodin ratkaisuja suositaan silloin, kun ne vastaavat haettua ratkaisua niin toiminnallisuuksiltaan, kustannuksiltaan kuin myös turvallisuuden näkökulmasta.
 • Komissio toteaa strategiassaan koskien digitaalista suvereniteettia, että avoin lähdekoodi vaikuttaa Euroopan digitaaliseen autonomiaan. Avoin lähdekoodi antaa Euroopalle mahdollisuuden luoda ja ylläpitää omaa digitaalista lähestymistapaansa sekä hallinnoida omia prosessejaan, tietoa ja teknologiaa.
 • Komissio sitoutuu strategiassaan OSPO:n (Open Source Program Office) perustamiseen. Tämä tulee osaltaan ohjaamaan, kannustamaan ja edistämään muutoksia läpi komission. Tällainen organisaatiorakenne on tärkeää, kun työkulttuuria muutetaan komission sisäisesti kohti avointa. Olisi tärkeää verkostoitua myös ulkopuolisten tahojen kuten yksityisen sektorin sekä avoimen lähdekoodin yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

COSS on toiveikas komission aloitteen suhteen, sillä se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden näyttää esimerkkiä jäsenvaltioiden hallituksille.Tämän paljon odotetun julkistuksen avulla Euroopan komissio asettaa itsensä hallinnon digitaalisen muutoksen eturintamaan korostaen selkeästi avoimuuden merkitystä innovaatioiden ja digitaalisen suvereniteetin veturina. Tämä osoittaa, että komissio ymmärtää, että avoin lähdekoodi on enemmän kuin vain pelkkää koodia, koska se mahdollistaa uudenlaisen avoimen toimintatavan ja näin yhdistää organisaatioita saumattomasti.

COSS jatkaa aktiivisesti osaltaan vaikuttamistyötä avoimen lähdekoodin tietämyksen ja ymmärryksen syventämiseksi Euroopan komission suuntaan osallistumalla työryhmiin, kokouksiin ja kyselyihin sekä toimimalla yhtenä perustajajäsenistä eurooppalaisessa avoimen lähdekoodin kattojärjestö APELLissa (Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre) yhdessä Ranskan sekä Saksan kansallisten avoimen lähdekoodin yhdistysten kanssa.

 

 

Lisätietoja antaa: 

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi
+358 50 330 3339

 

COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien edistämiseksi.

 

Monday, 26 October 2020

Webinaari: Kuntien yhteistyö digikehityksessä 13.11.2020

 • COSS.fi
 • 09:02, Monday, 26 October 2020

COSS järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen “Kuntien yhteistyö digikehityksessä” -webinaarin 13.11.2020 klo 9-11 Google Meetin välityksellä.

Tilaisuuden teemana on kuntien ja kaupunkien välisen yhteistyön merkitys sekä erityisesti yhteishankkeet kuntien digikehityksessä. Mitä kuntien tulee tietää yhteishankkeista ja miten niitä käynnistetään? Mistä löytää kumppaneita? Ja mitä tarvitaan onnistuneeseen yhteishankkeeseen?

Maksuton webinaari on suunnattu kuntien ja kaupunkien päättäjille, tietohallinnon ja muiden toimialojen johtajille ja ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan lisää yhteishankkeiden käynnistämisestä.

Ohjelma

Klo 9:00      Tervetuloa & avauspuheenvuoro,
                    “Avoin lähdekoodi ja yhteiskehittäminen”
                    – Timo Väliharju, COSS
Klo 9:20     "Yhteiset digiratkaisut ja tuki – havaintoja yhteiskehittämisen edellytyksistä"
                    – Mikko Malmgren, Kuntaliitto
Klo 9:50      “Kuntien välisen yhteistyön periaatteet ketterän kehityksen eVaka-projektissa”
                    – Meri Vainio, Espoon kaupunki
Klo 10:20    “Hankintarenkaana kohti innovaatiokumppanuutta?”
                    – Piia Moilanen, Business Finland
Klo 10:50    Loppusanat

 

Ilmoittauduthan webinaariin 12.11. mennessä.

Ilmoittautuminen >>

 

 

Meri Vainio, Espoon kaupunki

Meri Vainio on toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana useissa hankkeissa, joissa työn onnistumisen edellytyksenä on ollut organisaatioiden välinen yhteistyö. Taustaltaan Meri on diplomi-insinööri, joka on tottunut työskentelemään teknologian, ihmisten ja organisaatioiden rajamaastossa. Tällä hetkellä Meri vetää Espoon Sivistystoimen Digikehitysyksikössä varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän ketterän kehityksen eVaka-projektia yhteistyössä Espoon ja Tampereen kaupunkien kanssa.

Timo Väliharju, COSS

Timo Väliharju on Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry:n toiminnanjohtaja ja hän on toiminut avoimen lähdekoodin alueella 2000-luvusta saakka. Timo on ollut COSS ry:n toiminnassa mukana alusta lähtien ja liittynyt siihen jäsennumerolla 1. Hän on toiminut myös avoimen lähdekoodin alueella yrittäjänä yli 20 vuotta ja ollut edistämässä toimialaa erilaisissa hankkeissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Piia Moilanen, Business Finland

Piia Moilanen toimii innovatiivisten julkisten hankintojen johtavana asiantuntijana Business Finlandissa ja tekee myös töitä KEINO-verkostossa eli kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskuksessa. Missiona hänellä on uusia teknologioita hyödyntävien ja systeemistä muutosta vauhdittavien innovaatioiden ja toimintamallien edistäminen julkisella sektorilla. Muutoksen vauhdittamiseksi tarvitaan yhteistyötä. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi Business Finlandin rahoittamista hankintarenkaina toteutetuista innovatiivisista hankinnoista ja KEINOn digisparrauksesta.

Mikko Malmgren, Kuntaliitto

Mikko toimii projektipäällikkönä Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektissa tiiviissä yhteistyössä kuntien, kansallisten toimijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Mikolla on pitkä konsultoinnin kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Wednesday, 21 October 2020

Kodin ja päiväkodin vuorovaikutus paranee Espoon ja Tampereen digitaalisessa yhteisprojektissa

 • COSS.fi
 • 10:08, Wednesday, 21 October 2020

Meri Vainio

Meri Vainio

Tiedote julkaistu sttinfo.fi 6.10.2020 13:00:00 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon kaupungin merkittävin ketterän kehityksen projekti, eVaka, yhdistää kodin ja päiväkodin parantamalla niiden välistä tiedonvaihtoa.

Espoon ja Tampereen yhteisen digitaalisen eVaka-projektin tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja mm. päiväkodin eli varhaiskasvatuksen välillä, digitalisoida varhaiskasvatussuunnitelman läpikäyntiä sekä antaa reaaliaikaista tietoa lapsen varhaiskasvatuksessa viettämästä ajasta.

eVakan ensimmäinen versio otettiin käyttöön Espoossa vaiheittain kevään 2020 aikana ja tänä vuonna lapsen varhaiskasvatus- sekä esiopetuspaikkaa on haettu järjestelmän kautta. eVaka on sujuvoittanut paitsi itse hakuprosessia, myös laskutusta. Uusi järjestelmä on saanut jo nyt helppokäyttöisyydestään paljon kiitosta käyttäjiltä.

Nyt hanke on edennyt toiseen vaiheeseen. Tällä hetkellä toteutetaan kodin ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen digitaalisia palveluja. Espoossa eVakan uusia digitaalisia palveluja otetaan käyttöön osissa koko kehitysvaiheen ajan.

Tampereen tavoitteena on ottaa eVakan Tampereen toteutus eli treVaka käyttöön vaiheittain vuosien 2022—2023 aikana, jonka jälkeen sen kautta hoidetaan noin 25 000 lapsen varhaiskasvatusasioita Espoossa ja Tampereella.

eVakan toiminnallisuuksia on kehitetty alusta alkaen kuntien varhaiskasvatuksen tarpeet edellä. Espoon kaupungille eVaka on tämän hetken merkittävin ketterän kehityksen projekti. Kaupungilta on mukana seitsemän pilottipäiväkotia, kuusi suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta ja yksi ruotsinkielisestä (Svenska bildningstjänster), jolloin tietoa käyttäjien toiveista ja käyttäjäpalautetta jo kehitetyistä toiminnallisuuksista saadaan koko kehitysprosessin ajan.

Espoo ja Tampere saivat valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä 3,4 miljoonan euron rahoituksen eVakan toisen vaiheen kehittämiseen. eVakan lähdekoodi on julkaistu ja sitä kehitetään edelleen avoimena lähdekoodina (linkki). Kumpikin kaupunki osallistuu aktiivisesti eVakan uusien digitaalisten palvelujen ketterään kehittämiseen ja nykyinen kehitysvaihe päättyy vuoden 2021 lopussa.

eVaka-järjestelmä soveltuu kaikille Suomen kunnille, jotka haluavat parantaa kodin ja varhaiskasvatuksen välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kehittää kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen tarpeet täyttävä avoin ohjelmistotuote, jota käytettäisiin lähivuosina noin 100 000 lapsen varhaiskasvatusasioiden hoidossa ja jonka ympärille rakentuisi aktiivinen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisö. eVaka on merkittävä avoimen lähdekoodin avaus kuntien keskeisissä tietojärjestelmissä. Koska eVaka on kehitetty avoimella lähdekoodilla, sitä voivat vapaasti hyödyntää kaikki halukkaat.

eVakan ydin tarjotaan kunnille samanlaisena. Turku ja Oulu ovat osallistuneet eVakan 2-version konseptointiin ja alustavaa kiinnostusta eVakasta on osoittanut jo yli 20 kuntaa (2 miljoonan väestö).

 

Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Meri Vainio
puh 040 550 5542
meri.vainio@espoo.fi

 

 

 

Wednesday, 23 September 2020

Osallistu OFE:n selvitykseen avoimen lähdekoodin vaikutuksista vastaamalla sidosryhmäkyselyyn

 • COSS.fi
 • 07:14, Wednesday, 23 September 2020

Oletko mukana organisaatiossasi avoimen lähdekoodin projekteissa tai vastaatko niistä? Kehitätkö itse avoimen lähdekoodin ratkaisuja? Ehkä olet osa tieteellistä ryhmää, joka hyödyntää avoimen lähdekoodin laitteistoja tutkimuksessaan? Tai käytätkö avoimen lähdekoodin komponentteja muissa projekteissasi? 

Vastaa OpenForum Europen käynnistämään sidosryhmäkyselyyn ja ole mukana vaikuttamassa osaltasi avoimen lähdekoodin tulevaisuuteen Euroopassa. OFE kannustaa kaikenlaisia sidosryhmiä ottamaan osaa kyselyyn, olitpa sitten yksittäinen kehittäjä tai edustat yritystä tai organisaatiota, joka kehittää tai hyödyntää avoimen lähdekoodin ratkaisuja. 

Sidosryhmäkysely on osa laajempaa OpenForum Europen sekä Fraunhofer ISI:n Euroopan komissiolle tekemää avoimen lähdekoodin vaikutuksia koskevaa tutkimusta. Kyselyn kautta saatavat vastaukset ovat tärkeitä täydentämään jo tehdyn tutkimuksen tuloksia. Kyselystä saatavia tuloksia tullaan hyödyntämään kehitettäessä suosituksia, jotka voivat kiihdyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja laitteistojen hyötyjä kilpailukykyiselle EU:n ohjelmisto- ja laiteteollisuudelle sekä EU:n talouden kestävälle digitaaliselle muutokselle.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 23.10. mennessä.

Vastaa kyselyyn >>

OFE tulee järjestämään myös aiheesta 5.11. verkkotilaisuuden, jossa esitellään alustavia tutkimuksen tuloksia sekä keskustellaan lisää avoimen lähdekoodin tulevaisuudesta. Lisätietoja tulossa pian.

 

Lisää aiheesta:

OpenForum Europe, 22.9.2020. SURVEY: what role does Open Source play in your organisation and in the European ICT landscape?

 

 

Monday, 21 September 2020

Koronavilkku ennätyksellisen suosittu, kiitos avoimen lähdekoodin

 • COSS.fi
 • 05:54, Monday, 21 September 2020

Koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettu Koronavilkku-sovellus tuli ladattavaksi muutama viikko sitten. Avoimena koodina julkaistu mobiilisovellus näyttää saavuttaneen suuren suosion heti julkaisemisensa jälkeen sillä sitä ladattiin jo julkaisupäivän iltaan mennessä yli puoli miljoonaa kertaa. Sittemmin latausten määrä on kasvanut jo lähes 2 miljoonaan, mikä vastaa hieman yli 33 % Suomen väestöstä, kertoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho Twitterissä. Lisäksi Koronavilkun lataamiseen liittyvät maarajoitukset on poistettu ja sovelluksen lataaminen on nyt myös mahdollista EU/ETA-alueen ulkopuolelta.

COSS haastatteli Open Knowledge Finlandin (OKFI) toiminnanjohtajaa Tarmo Toikkasta aiheesta. OKFI on osa kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa ja edistää tiedon avaamista, avoimen tiedon hyödyntämistä sekä avoimen yhteiskunnan kehittymistä Suomessa.

Millaisia ajatuksia sovelluksen latausmäärät herättävät teissä? Ovatko luvut ja sovelluksen suosio yllättäneet?

Latausmäärä on ylittänyt jo 2 miljoonaa, mikä on kansainvälisesti katsoen aivan valtava määrä. Useimmissa maissa heidän omien sovellustensa latausmäärät ovat 3-7% luokkaa. Muutamissa maissa on pääsy isompaankin kattavuuteen, mutta Suomen 40% taitaa olla maailman huippua. Hyvä huomioida, että 100%:iin ei voi edes päästä, koska jokaisella pikkulapsella tai eläkeläisellä ei älypuhelinta ole.

Mitä pidätte syinä sovelluksen suureen suosioon?

Luottamus on avain, kahdella eri tavalla.
Yhtäältä taustalla on suomalaiseen kulttuuriin kuuluva yleinen luottamus valtioon ja julkiseen hallintoon. Kansainvälisesti Suomi on maailman vähiten korruptoituneita maita ja luottamus julkishallintoon on kova. Esimerkiksi USAssa julkishallintoa pidetään yleisesti pahana verottajana, joka lähinnä rajoittaa kansalaisvapauksia.
Kun useimmissa valtioissa hallitusta epäillään kansalaisten manipuloinnista ja seurannasta, pyyntö asentaa valtion tekemä sovellus, joka seuraa virusaltistumisia kuulostaa varsin selvältä vakoiluohjelmalta. Suomessa luottamus valtioon on varsin hyvä, mutta silti harva asentaa miettimättä tällaista sovellusta. On myös esitetty epäilyjä sovelluksen vakoilutoiminnoista.
Yksittäisen kansalaisen liikkumisen tai tapaamisten seuraaminen Koronavilkulla on mahdotonta. Viime kädessä väitteen voi varmistaa tutkimalla Koronavilkun lähdekoodia, joka on julkaistu avoimena. Riippumattomat asiantuntijat ovatkin todenneet, että sovellus on turvallinen eikä mitenkään mahdollista käyttäjän yksityistietojen keräämistä. Tällainen toiminnan varmentaminen ei olisi mahdollista ilman avointa lähdekoodia.

Koronavilkku-sovellus on julkaistu avoimena lähdekoodina. Miten näette sen merkityksen laajemmin avoimuuden ja avoimen lähdekoodin kannalta?

Avoimen lähdekoodin rooli luottamuksen lisääjänä on Koronavilkussa kiistaton. Uskoisin, että muissakin julkishallinnon projekteissa, joissa halutaan maksimoida luottamus ja luotto tiettyyn tuotteeseen, vastaava läpinäkyvyys ja avoimuus yleistyvät.
Ohjelmistojen tapauksessa lähdekoodia voidaan julkaista avoimena, mutta vastaavaa avoimuutta voi myös harjoittaa hankintailmoituksissa, tarjousvertailuissa, päätösdokumenteissa, projektiseurannassa. Yleisemmin kyse on avoimen yhteiskunnan toimintaperiaatteiden yleistymisestä. Suomessa avoin hallinto on hyvissä lähtöasemissa, mutta paljon on tehtävää jos vertaan maailmalla pisimmälle edenneitä Open Government Partnership -maita.

 

Lisää aiheesta:

25.08.2020. THL ja Solita julkaisivat Koronavilkun lähdekoodin – avoin koodi mahdollistaa sovelluksen riippumattoman arvioinnin

 

 

Monday, 31 August 2020

THL ja Solita julkaisivat Koronavilkun lähdekoodin

 • COSS.fi
 • 11:19, Monday, 31 August 2020

THL ja ohjelmistoyhtiö Solita ovat julkaisseet (tiedote 25.8.2020) Koronavilkku-sovelluksen lähdekoodin. Tämä mahdollistaa järjestelmän toiminnan ja turvallisuuden riippumattoman arvioinnin sekä lähdekoodin hyödyntämisen.

Lähdekoodi on julkaistu GitHub-verkkopalvelussa, joka on maailman suurin avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tarjoava verkkopalvelu.

”Avoin lähdekoodi (open source) on nykyaikainen tapa kehittää ja jaella ohjelmistoja. Kun ohjelmiston koodi jaetaan kaikkien nähtäväksi, voidaan mahdolliset ohjelmistovirheet löytää ja korjata nopeasti”, sanoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Solita kannustaa kehittäjäyhteisöä antamaan palautetta Koronavilkusta.

”Kiireisestä aikataulusta huolimatta halusimme ottaa kehittäjäyhteisön mukaan arvioimaan sovellusta. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja muokkausehdotuksia, joista merkittävimmät pyrimme arvioimaan viiveettä”, sanoo teknologia-asiantuntija Sami Köykkä Solitasta.

Koronavilkku Githubissa

Lähdekoodi:
Lisenssi: EUPL-1.2 (European Union Public Licence)

 1. Android-sovellus: https://github.com/THLfi/koronavilkku-android
 2. iOS-sovellus: https://github.com/THLfi/koronavilkku-ios
 3. Taustajärjestelmä: https://github.com/THLfi/koronavilkku-backend

Lähdekoodia koskevat mahdolliset huomiot voi lähettää koronavilkku@solita.fi -osoitteeseen.

Lisää koronasovelluksesta THL:n sivuilla: Tartuntaketjujen katkaisua tehostava sovellus

Lisätiedot

Aleksi Yrttiaho, tiedonhallintajohtaja, THL, puh. 029 524 7671, aleksi.yrttiaho@thl.fi

Sami Köykkä, teknologia-asiantuntija, Solita Oy, puh. 040 553 6962, sami.koykka@solita.fi

 

Lue lisää:

"THL ja Solita julkaisivat Koronavilkun lähdekoodin – avoin koodi mahdollistaa sovelluksen riippumattoman arvioinnin" (Solita, 25.8.2020).

 

Wednesday, 26 August 2020

Open Bioeconomy Week 2020 -verkkokonferenssi järjestetään syyskuussa

 • COSS.fi
 • 06:59, Wednesday, 26 August 2020

Ensimmäinen Open Bioeconomy Week järjestetään 29.-30.9.2020 tänä vuonna poikkeuksellisesti verkkokonferenssina. Konferenssia ovat järjestämässä HAMKin lisäksi yhteistyössä SYKLI, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke, VTT, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Hämeen liitto. 

Kierto- ja biotalouteen keskittyvä verkkokonferenssi koostuu kahdesta teemoitetusta päivästä. Konferenssin ensimmäinen “Scientific Day” 29.9. koostuu konferenssiin hyväksyttyjen abstraktien esittelyistä, jotka kattavat mm. seuraavia alan ajankohtaisia teemoja: 

 • Food production chain
 • Carbon footprint calculations
 • Blue bioeconomy

Tämän lisäksi ensimmäisen päivän ohjelmassa kuullaan puheenvuorot Sirpa Pietikäiseltä (MEP), Ilmo Aroselta (Head of Digital Services and eCommerce, Lantmännen Agro), ja Fernando Spikliltä (Full Professor, Feevale University, Brazil). 

Konferenssin toinen “Circular Economy & Business Day” 30.9. keskittyy kiertotalouteen ja sisältää yrityksille suunnatun työpajan Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartasta. Työpajassa keskitytään viiteen eri tiekartan teemaan:

 • Energiantuotanto ja -kulutus
 • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
 • Kulutus ja materiaalikierrot
 • Ruuantuotanto ja -kulutus
 • Veden käyttö ja luonnonvedet

Toisena päivänä kuullaan myös puheenvuorot Team Finlandilta, Ernesto Hartikaiselta (CEO, Biocode Oy) ja Pauli Saarenkedolta (Manager (IPR ), Luke).

Konferenssin pääkielenä on englanti, lukuun ottamatta toisen konferenssipäivän Kanta-Hämeen työpajaa, joka tullaan pitämään suomeksi. 

Voit hankkia lippusi verkkokonferenssiin osoitteesta: openbioeconomyweek.org/tickets/

Opiskelijoille konferenssi on ilmainen. 

Lisätietoa ja tarkemman ohjelman löydät: openbioeconomyweek.org/

Käy lukemassa myös Annukka Pakarisen (HAMK) kirjoittama blogipostaus aiheesta.

Tuesday, 11 August 2020

Avoin etäkokous -konseptin kehitys käyntiin Fuugin säätiön tuella

 • COSS.fi
 • 09:31, Tuesday, 11 August 2020

Erityisesti Suomen kunnista on noussut tarve hahmottaa vaihtoehtoja suljettujen ratkaisujen korvaajiksi etäkokoustyökaluissa ja dokumenttien tietoturvallisessa jakamisessa. Myös yhteiskäyttö, pikaviestintäjärjestelmissä, ryhmätyöskentelyn etänä mahdollistavissa järjestelmissä (kuten helppo fasilitointi), pilvitallennuksessa, äänestysjärjestelmissa (mielellään integroitu neuvottelujärjestelmään, mahdollisesti vahva tunnistautuminen, joka mahdollistaisi suljettujen lippuäänestysten toteuttamisen). Näitä ratkaisuja haetaan erityisesti pienissä kunnissa, missä on tarvetta kustannustehokkaille toimittajalukottomille järjestelmille. Näihin alueisiin on olemassa erilaisia avoimen maailman ratkaisuja ja työkaluja, mutta yhtenäistä kokonaisuutta ei näistä ole kyetty toteuttamaan. 

COSS ry:n “Avoin etäkokous” -hankkeen tarkoituksena on tuottaa esiselvitys siitä, miten näistä yksittäisistä avoimeen lähdekoodiin pohjautuvista työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus sekä selvittää eri työkalujen teknistä yhteensopivuutta. Tarkoituksena on myös selvittää aihealueisiin liittyvien yhteisöjen toimintaa sekä yhteisöissä jo olevia integraatioita aihealueen järjestelmien välillä. Tulevaisuudessa ajatuksena on kokonaispalvelun kokoaminen eri toimijoille avoimen lähdekoodin työkaluilla. Kootun kokonaispalvelun tarkoituksena on luoda COSS:n jäsenyrityksille uutta liiketoimintaa ja tarjota uusia mahdollisuuksia myös kuntien väliselle yhteistyölle.

Fuugin säätiö on myöntänyt COSS ry:lle apurahan Avoin etäkokous -hankkeen ensimmäisen vaiheen esiselvitystyön käynnistämiseksi. Konseptin kehittäminen alkaa kartoitusvaiheella, millaisia erilaisia avoimia ratkaisuja ja alustoja edellä mainittuihin tarpeisiin on jo tarjolla. Tämän jälkeen selvitetään, miten näistä yksittäisistä avoimen lähdekoodin työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus ja miten eri ratkaisut ovat yhteensopivia. Kartoituksen jälkeen siirrytään varsinaiseen konseptointivaiheeseen ja selvitetään, miten tulevaisuudessa näistä voisi koota erityisesti pienille ja keskisuurille organisaatioille ja kunnille tarjottavan kokonaispalvelun (tekninen alusta+tukipalvelut). Hankkeen myöhemmässä vaiheessa tullaan keskittymään tarkemmin konseptin tekniseen toteutukseen ja kokonaisuuden testaamiseen.

 

Fuugin säätiö jakaa useita kertoja vuodessa apurahoja ja avustuksia avointen tietojärjestelmien ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseen liittyvään työhön. Fuugin vuoden 2020 teema on siis ”Linux kotona”. Säätiön jatkuvaan apurahahakuun voi kuitenkin koska tahansa jättää hakemuksia. Lue lisää >>

Fuug.fi: “Fuugin säätiön ”Linux kotona” -teemavuoden ensimmäiset apurahat on myönnetty” (julkaistu 7.7.2020)

 

Lisätietoja:

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja, COSS ry
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

 

Thursday, 28 May 2020

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin tänä vuonna verkon välityksellä

 • COSS.fi
 • 05:44, Thursday, 28 May 2020

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat tänä vuonna 26.5.2020 poikkeuksellisesti verkon välityksellä järjestettyyn yhdistyksen vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa esiteltiin COSSin viime vuoden tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto sekä yhdistyksen toimintakertomus vuodesta 2019. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myöntää hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

Kokouksessa päätettiin hallituksen kokoonpano vuodelle 2020. Uusina jäseninä mukaan hallitukseen valittiin Ville Ilkkala (Valaa Technologies Oy) sekä Mikko Lampi (Metatavu Oy). Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Hallitus 2020
Simo Lääveri, Digioiva
Jukka Ehto, Kankaanpään kaupunki
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners
Mikko Malmgren, Malmcon
Ville Ilkkala, Valaa Technologies
Mikko Lampi, Metatavu

_____________________________________________________________________

COSS ry:n toimintakertomus 2019

 

 

Wednesday, 27 May 2020

Fuugin säätiö kiihdyttää Linuxin kotikäyttöä Suomessa jakamalla apurahoja

 • COSS.fi
 • 08:55, Wednesday, 27 May 2020

Tukeakseen edelleen Linux-tuntemuksen ja -osaamisen lisääntymistä Fuugin säätiö on nostanut vuoden 2020 teemakseen ”Linux kotona”. Säätiö haluaa nyt erityisesti tukea sellaista toimintaa ja projekteja, jotka tekevät Linuxista tutun suomalaiskodeissa. Fuugin säätiö on järjestö, joka jakaa vuosittain apurahoja avoimen lähdekoodin käytön ja kehittämisen edistämiseksi, erityisesti suomalaisia hyödyttävällä tavalla. Tyypilliset avustukset vaihtelevat 1000–5000€ välillä. Säätiön apurahaa voi hakea kuka tahansa.

Lue lisää Fuugin sivuilta teemasta ja apurahahausta: "Fuugin säätiö kiihdyttää Linuxin kotikäyttöä Suomessa jakamalla apurahoja"

Fuugin blogissa voit myös tutustua tarkemmin aiemmin tuettuihin hankkeisiin.

 

www.fuug.fi

 

 

Friday, 15 May 2020

Selvitys avoimen lähdekoodin hallintamalleista Euroopan komissiossa ja muissa eurooppalaisissa instituutioissa

 • COSS.fi
 • 05:49, Friday, 15 May 2020

Osana EU-FOSSA 2 -projektia on nyt julkaistu selvitys avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hallintamalleista Euroopan komissiossa ja muissa valituissa eurooppalaisissa instituutioissa. Selvityksen tavoitteena on auttaa EU-FOSSAa muotoilemaan Euroopan komission uutta avoimen lähdekoodin strategiaa. Selvitys sisältää raportin avoimen lähdekoodin tilanteesta ja sen hyödyntämisestä eri maissa. Raportissa on painotettu erityisesti sen kehitystä vuoden 2014 jälkeen, jolloin avointa lähdekoodia on otettu enemmän käyttöön julkisissa palveluissa ja organisaatioissa. Tuore tutkimustieto auttaa tunnistamaan julkisten organisaatioiden avoimen lähdekoodin hyödyntämisen heikkouksia ja vahvuuksia. Raportti sisältää lisäksi saatuun tutkimustietoon pohjautuvia suosituksia siitä, miten Euroopan komissio voi näiden tietojen pohjalta kehittää uutta avoimen lähdekoodin strategiaansa.

Lataa raportti (Word Doc -muodossa)

 

Lisätietoa:

Joinup. Study on Open Source Software governance at the European Commission and selected other European institutions. Julkaistu 7.5.2020.

 

 

Monday, 27 April 2020

Hämeenlinnan kaupunki mukaan COSSin Kuntakumppanuus-verkostoon

 • COSS.fi
 • 07:13, Monday, 27 April 2020

Hämeenlinnan kaupunki on liittynyt mukaan COSSin Kuntakumppanuus-verkostoon. Verkosto mahdollistaa kaupunkien ja kuntien laaja-alaisen verkostoitumisen eri toimijoiden kanssa ja lisäksi kuntakumppanuus tarjoaa apua ja tukea kaupunkien ja kuntien toiminnan kehittämiseksi avoimia teknologioita hyödyntäen.

“Avoimen teknologian ja siihen ennakkoluulottomasti suhtautuvan toimintakulttuurin tarjoamat mahdollisuudet Hämeenlinnan kaupungille ovat suuret ja Hämeenlinnalle on tärkeää pysyä kehityksessä mukana, kun avoimen datan ja siihen perustuvan teknologian käyttö yleistyy entisestään. Olemme vasta raapaisseet pintaa siitä, mikä on mahdollista. Avoimuus takaa laajemman kehittäjäyhteisön, jolloin tulosta voidaan pitää koetellumpana ja todellisiin tarpeisiin paremmin vastaavana. Kehittäminen on joustavampaa ja edullisempaa. Avoimuus mahdollistaa entistä monipuolisempia työkaluja ja palveluita kaupungin sekä kaupunkilaisten käyttöön, hyvinä esimerkkinä vaikkapa Omaolo. Avoimeen dataan ja teknologiaan panostava kaupunki panostaa samalla tulevaisuuteen: innovatiiviseen liiketoimintaan, tutkimukseen ja verkostotoimintaan, mikä heijastuu positiivisesti myös kaupungista koettuihin mielikuviin ja vahvistaa kaupungin asemaa kilpaillulla Kuntakentällä", toteaa Hämeenlinnan kaupungin strategiapäällikkö Launo Haapamäki.

“Verkostoituminen on erittäin tärkeää pienelle kunnalle, kuten Hämeenlinnan kaupunki on. Resurssit ovat pienet ja ne tulee käyttää mahdollisimman viisaasti ja siksi Hämeenlinna haluaa olla osana verkostoja, joista se saa ja jonne se voi antaa oman panostuksen yhteiseksi hyväksi. COSS:in Kuntakumppanuus –verkoston kautta pyrimme saamaan sitä osaamista kaupungille, jota meillä itsellämme ei ole ja sen myötä pystymme hyödyntämään avointa teknologiaa silloin kun se on järkevää", kertoo Hämeenlinnan kaupungin tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö. 

“Suomen kunnissa on samankaltaiset tarpeet ja niissä tehdään samankaltaisia asioita. Koemme että vuorovaikutus COSS:in tarjoaman verkoston kautta edistää yhteistyötä ja sitä ettei kaikkien tarvitse keksiä pyörää uudestaan", toteaa Jäkkö.

Hämeenlinnan seutu pyrkii kouluttamaan avoimen teknologian osaajia ja tarjoamaan paikan avoimen teknologian yrityksille, sen lisäksi että teknologiaa pyritään itse hyödyntämään. Yksi esimerkki avoimen lähdekoodin projektista on esim. se että Hämeenlinnan kaupunki kehittää yhdessä HAMK, Salon kaupungin ja Lounean kanssa Kaupunki taskussa –appia, joka on käyttöönotettavissa helposti mihin tahansa kuntaan 2021 vuoden alusta alkaen.

 

hameenlinna.fi

 

Lisätietoa:

 

Jouni Jäkkö
tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
jouni.jakko@hameenlinna.fi
03 621 2244

Launo Haapamäki
vs. strategiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
launo.haapamaki@hameenlinna.fi
03 621 2188

 

 

Kuntakumppanuus-verkostossa jo mukana:

Friday, 27 March 2020

Suomalaisten tekemä koronavirussovellus kerää kansainvälistä huomiota – käännetty jo yli 10 kielelle

 • COSS.fi
 • 06:40, Friday, 27 March 2020

(julkaistu 26.3.2020, STTInfo.fi)

Suomalainen tiimi on rakentanut koronavirusinfektioiden toipumispolkua ja levinneisyyttä seuraavan mobiili- ja verkkosovelluksen. Fevermap -niminen sovellus on käännetty jo 11 kielelle ja sen hiomiseen on osallistunut suomalaisen ydintiimin lisäksi vapaaehtoisia 12 eri maasta. Fevermap vastaa THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen viime viikolla julkisuudessa peräänkuuluttamaan tarpeeseen mobiilisovelluksesta, johon kansalaiset voisivat tallentaa oireensa ja jossa raportin sijainti näkyisi kartalla.

 

Fevermap mahdollistaa infektioon sairastuneiden päivittäisen kuume- ja hengitystieoireiden seuraamisen reaaliajassa. Data hyödyttää sekä viranomaisia että käyttäjiä. Idea olikin heti syntyessään suosittu ja sähköpostilistalle rekisteröityi parissa päivässä peräti 400 ihmistä odottamaan julkaisua. Kehittämistiimi sai lisäksi massoittain apua ja kehitysehdotuksia tarjoavia yhteydenottoja. Kielenkääntäjien työpanoksen lisäksi kymmeniä koodareita on osallistunut koodin hiomiseen. Innokkaiden avustajien avulla raakaversio Fevermapista kehittyi vain 48 tunnissa.

Fevermap korostaa kuumeen merkitystä oiretiedon keruussa, sillä kuume on selvä indikaattori infektiosta. Joissain maissa käytetäänkin rutiininomaista kuumeseulontaa viitteenä karanteenin tai koronavirustestien tarpeesta. Fevermapilla tavallinen käyttäjä voi seurata alueensa sairastajien määrää ja paranemisvauhtia. Käyttö on yksinkertaista: sairastuneet käyttäjät mittaavat kuumeensa päivittäin ja käyttävät muutaman sekuntin oiretietojen anonyymiin tallennukseen. Näin sovellus kerää viranomaisille tärkeää, tällä hetkellä puuttuvaa statistista tietoa sairastajien todellisesta määrästä kuluttamatta julkisia varoja.

”Asiantuntija-arvioiden mukaan Koronavirustartuntoja on 30-40 kertaa enemmän kuin mitä viralliset testiluvut kertovat,” sanoo projektin käynnistänyt, IT-yrityksen toimitusjohtajana työskentelevä Otto Kekäläinen. ”Oireilevia on ohjeistettu sairastamaan kotona. Fevermapilla pyrimme auttamaan viranomaisia saamaan todellisen tilannekuvan siitä, kuinka suuri osa sairastuneista suomalaisista on tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella.”

Viranomaisten lisäksi käyttäjät hyötyvät, sillä sairastajat voivat pitää oireistaan kirjaa itseään tai lääkäriä varten ja terveille sovellus mahdollistaa riskialueilla liikkumiseen varautumisen. Suunnitteilla on myös toiminto, jonka avulla käyttäjä voi tilata päivittäisen tiedotteen alueensa sairastamistilanteesta. Sovellus ei kuitenkaan ole tarkoitettu turvallisten alueiden määrittelemiseen, sillä pandemian aikana mikään sovellus ei voi arvioida alueen viruksettomuutta. Sovellus voi ainoastaan indikoida erityisiä riskialueita ja kerätä niiltä dataa.

Fevermapia alettiin kehittämään perjantaina Hack the Crisis Finland -kilpailussa. Sovelluksen kehittämisen lisäksi kilpailun aikana kehitettiin brändi ja tuotteen esittelevä markkinointivideo, joka löytyy Youtubesta ja Vimeosta. Fevermap esiteltiin kilpailun ”saving lives”-kategoriassa. Idea sovelluksesta oli syntynyt koodauskonkareiden Otto Kekäläisen sekä Matias Huhdan Twitter-keskustelusta. Oman IT -alan yrityksen johdossa työskentelevällä Huhtalla oli jo Helsingin Sanomien alueelliseen infektiolaskuriin perustuva tiedotusnettisivu.

”Otto kommentoi nettisivuani Twitterissä ja tägäsi minut ehdotukseensa sovelluksesta, josta loppujen lopuksi kehittyisi Fevermap. Työskentely Oton kanssa rinnakkain on ollut mahtavaa,” Huhta kiittelee. ”Olen oppinut häneltä runsaasti.”

Fevermapin ydinporukkaan kuuluu Kekäläisen ja Huhdan lisäksi UX-suunnittelija Olli Savisaari sekä terveydenhuoltosektorin hallinnossa työskentelevä Tuuli Elonen. Tiimijäsenet löysivät toisensa työskentelyalusta Slackista, jota käytettiin Gitlabin ohella projektin toteuttamiseen kokonaan etänä. Työskentelyalustojen etuna oli läpinäkyvyys sekä tiedon tallentuminen helposti tarkistettavaan muotoon, joka mahdollisti avustajien osallistumisen.

Fevermap erottui Hack the Crisis Finlandissakin edukseen. 200 projektin joukosta Fevermapia ja tusinaa muuta päätettiin lähteä voittajien lisäksi viemään eteenpäin. Fevermap käy paraikaa jatkoneuvotteluja suomalaisten julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Julkaisun jälkeen sovellus pyritään skaalaamaan nopealla aikataululla myös ulkomaille. Fevermap ottaa yhä vastaan vapaaehtoisapua.

Yhteyshenkilöt

Tuuli Elonen, tiedottaja/yleiset kysymykset: 0445426818

Otto Kekäläinen, tekninen koordinaattori/tekniset kysymykset:
0445662204, sähköposit: contact@fevermap.net

 

Wednesday, 25 March 2020

COSS BisnesAamussa keskusteltiin avoimen datan mahdollisuuksista metsäalan digitalisoinnissa

 • COSS.fi
 • 07:48, Wednesday, 25 March 2020

Wunder Oy:n toimistolla Helsingissä maaliskuun alussa järjestetyssä COSS BisnesAamussa keskusteltiin siitä, miten avoin data mahdollistaa tiedon hyödyntämisen entistä tehokkaammin digitaalisissa palveluissa. Avoimen datan avulla voidaan parantaa tuottavuutta, lisätä liiketoimintaa sekä mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä.

Tilaisuudessa tarkasteltiin teemaa case-esimerkin kautta, mitä avoimen datan hyödyntäminen tarkoittaa erityisesti metsäalan liiketoiminnan digitalisoinnin näkökulmasta. Metsäalan digitaalisuus perustuu avoimeen metsävaratietoon ja sitä hyödyntäviin järjestelmiin ja sovelluksiin, avoimiin kartta-aineistoihin, tekoälyn hyödyntämiseen sekä tiedonsiirtoon yhteisillä metsätietostandardeilla. Kati Kontinen Tapio Oy:stä kertoi, miten avoin data parantaa metsäalan tuottavuutta ja lisää liiketoimintaa. Kontinen totesi, että avoimen datan avulla metsäalalla voidaan saavuttaa jopa 30 % tuottavuuden kasvu, mikä ei olisi muutoin mahdollista.

Henry Schneider Tapio Oy:stä avasi tarkemmin metsänhoidon suosituksia. Tapion koordinoimassa Metsänhoidon suositukset (MHS) -pääteoksen ja 9 työoppaan jatkuvassa kehityksessä on mukana yli 30 organisaatiota. Käytännön metsätaloudessa suositukset toimivat kestävän metsätalouden edistämiskeinona ja oppaista metsänomistajat löytävät tietoa sekä yksityiskohtaisia työn suorittamista kuvaavia ohjeita muun muassa siitä, milloin ja miten voimakkaasti metsää kannattaa harventaa. Metsänhoidon suositusten digitalisointiin päätettiin lähteä siksi, että suositustiedon ylläpito painettuun kirjaan perustuen on työlästä sekä avoin data erityisesti paikkatiedon osalta lisääntyy jatkuvasti. Lisäksi päätöksenteko siirtyy osin kentälle, jossa metsätyö mekanisoituu, automatisoituu sekä robotisoituu.

Mikael Kundert Wunderilta esitteli yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa kehitettyä avointa MHSdigi rajapintaa. Rajapinnan kehittämisessä osallistettiin aktiivisesti metsäalan toimijoita sekä kerättiin API-yhteisöiltä palautetta. Rajapinnasta voidaan hakea metsätyöhön liittyviä toimenpiteiden ohjeistuksia metsätietostandardin työlajikoodin perusteella. Avoin rajapinta on tarjottu REST:nä ja GraphQL:llä. Rajapintaa pääsee vapaasti kokeilemaan suoraan dokumentaation yhteydessä ja rajapinnan käyttäjille on perustettu oma Slack muutosten tiedottamista sekä kehittäjien palautteen keräämistä varten.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset, jotka ovat nyt saatavilla helposti avoimena aineistona, ovat kytkettävissä metsäalan eri järjestelmiin ja palveluihin, tukevat organisaatioiden palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 

COSS BisnesAamu

COSS BisnesAamu järjestettiin 10.3.2020 yhteistyössä COSSin jäsenen, Wunder Oy:n kanssa ja tämänkertaisen BisnesAamun teemana oli avoin data. Seuraavat COSS BisnesAamut tullaan järjestämään alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2020. Lisätietoja tulossa COSSin kanavissa myöhemmin.

 

 

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

“Metsänhoidonsuositusten digitalisointi” – Henry Schneider, Tapio Oy

“MHSdigi avoin rajapinta” – Mikael Kundert, Wunder

“Avoin data parantaa tuottavuutta ja lisää liiketoimintaa” – Kati Kontinen, Tapio Oy

 

 

Thursday, 05 March 2020

Uusi jäsen esittäytyy: Hypernova Oy

 • COSS.fi
 • 08:45, Thursday, 05 March 2020

Hypernova Oy on joensuulainen IT-järjestelmien asiantuntijayritys. Kutsumuksemme on edistää vapautta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnassa vapaiden ja avoimien järjestelmien avulla. Sen mukaisesti järjestelmät ovat vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa.

Kantavana ajatuksenamme on minimoida ylimääräiset kustannukset ja turha paperityö. Pystymme tuottamaan palvelumme hyvin kilpailukykyiseen hintaan käyttäen moderneja ja automatisoituja tukipalveluita. Toimintamme on lähes kokonaan digitalisoitu ja pyrimme toimimaan kokonaan ympäristöystävällisenä paperittomana organisaationa. Sen osoittaaksemme olemme solmineet ilmastokumppanuuden Joensuun kaupungin kanssa.

Avointen järjestelmien käyttämisen ja tukemisen ohella teemme julkista työajanseurantaa. Katso viimeaikaiset kirjauksemme ja seuraa projektejamme dokumentaatiojärjestelmässämme.

Asiakkainamme on kuntia sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä. Kaikki palvelimemme sijaitsevat EU-alueella ja suurin osa Suomessa.

 

www.hypernova.fi

Hypernova GitHubissa

 

 

 

 

Friday, 17 June 2011

Betawikissä tuhannen euron porkkana

 • Losca
 • 12:54, Friday, 17 June 2011

--- cut ---
Vuoden 2007 lopussa Siebrand asetti lokalisointitavoitteet MediaWikille.Tavoitteet olivat todella kunnianhimoisia. Näyttääkin siltä, että näihin ei päästä. Emme kuitenkaan aio luovuttaa ilman taistelua. Vielä on vajaa viikko aikaa saavuttaa nuo tavoitteet. Sinä voit auttaa saavuttamaan tavoitteet suomen kielen osalta.

Yhteistyössä Stichting Open Progressin kanssa pystymme tarjoamaan sinulle kannustusta. Tarjoamme 1000 euroa jaettuna kaikkien kääntäjien kesken, jotka ovat tehneet yli 500 uutta käännöstä MediaWikiin ja sen laajennuksiin vuoden loppuun mennessä.

Myös muut Betawikin projektit kaipaavat apua. Kiinnostaisiko sinua kääntää vaikkapa FreeCol-peliä tai Mantis-virheenseurantajärjestelmää. Ystävällinen ja yhteistyökykyinen ympäristö saattaa sinut vauhtiin sekä auttaa sinua kehittymään suomentajana parantamalla käännöksiä yhdessä.

Betawiki löytyy osoitteesta http://translatewiki.net.
--- cut ---
(lähde)

Katso myös http://lokalisointi.org/.

Pohjoismaista FLOSS-blogiyhteistyötä

 • Losca
 • 12:52, Friday, 17 June 2011

Jos blogit.vapaasuomi.fi ei riitä, kannattaa harkita myös uutta pohjoismaista F{N}OSS-blogiyhteenliittymää: http://fnoss.org/planet/. Koskapa myös muut kirjoittavat sekä äidinkielellään että englanniksi, ei suomen kielikään haittaa.

Jeremiah Fosterin käynnistämä Planet onkin tervetullut lisäys, sillä en ainakaan itse tiedä kovinkaan paljon muiden Pohjoismaiden vapaisiin ohjelmistoihin liittyvistä asioista. Poikkeuksena ehkä Free Software Foundation Europen aktiivinen Ruotsi-osasto, joka on järjestänyt muun muassa FSCONS-tapahtuman.

Vastaavasti olen melko varma, että suomalaisten puuhista ei juurikaan Linusia enempää tiedetä, siitä huolimatta että täällähän tapahtuu vaikka mitä! COSS:lla on englanninkielinen sivusto, mutta noin muuten esimerkiksi vapaasuomi.fi tai eri jakeluiden sivustot jäänevät kielimuurin taakse. Kannattaakin välillä miettiä, miten kansainvälisiä yhteyksiä voisi parantaa. Kirjoitin vähän aikaa sitten FSFE:n wikiin Helsinki-sivua alkuun, tosin vain suomeksi :P Ja FSFE on nyt kuitenkin vain yksi järjestö monista.

Planet FSFE (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca